Customer Satisfaction ความพึ่งพอใจของลูกค้า วัดจากอะไร

Customer Satisfaction คือ ความพึ่งพอใจของลูกค้า

Customer Satisfaction หรือ ความพึงพอใจของลูกค้า คือ การวัดความพึงพอใจของลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Brand Advocacy ปากต่อปาก สร้างมูลค่าให้แบรนด์

Brand Advocacy คือ ปากต่อปาก สร้างมูลค่าให้แบรนด์

Brand Advocacy คือ การเป็นกระบอกเสียงให้แบรนด์ หมายถึง การที่ลูกค้าพูดถึงแบรนด์ในแง่บวกแบบ ปากต่อปาก