Page Speed โหลดหน้าเว็บนาน ใครว่าไม่สำคัญ

Page Speed

เวลาโหลดเข้าหน้าเว็บ Page Speed หากหน้าเว็บโหลดเร็ว ทุกคนย่อมรู้สึกดี แต่ถ้าเว็บโหลดช้า หลายคนก็คงไม่พอใจ